Edictes

Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6433 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Contractació de personal laboral temporal, auxiliar administratiu
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6230 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Inici dels tràmits per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4560 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3833 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació del conveni de delegació de competències dels sistemes de sanejament en alta del municipi de Gombrèn
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1260 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni amb l'Ajuntament de Gombrèn per a la constitució d'una reserva forestal
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10176 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9945 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9399 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 07/2020 i 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9242 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'una nau industrial
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9240 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021