Edictes

Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4154 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4153 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1353 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 28-0 Edicte: 947 CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS - Acceptació de la delegació efectuada per l'Ajuntament de Gombrèn en relació amb les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10844 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'anualitat 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10686 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10680 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10602 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10600 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedient de modificació de crèdit núm. 15/2021 i 18/2021
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 10066 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 7, 9 10 i 13/2021