Edictes

Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5114 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 1/2020 i 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4351 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'una nau industrial
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4350 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4327 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del Pla estratègic turístic de Gombrèn
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4326 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovacio inicial del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3897 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Informació pública de la modificació de les Bases d'execució del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3896 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovacio inicial dels expedients de modificacions de crèdit núm. 01/2020 i 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1442 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública de l'expedient per donar de baixa obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l'agrupació de pressupostos tancats
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 110 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2020